Református templomok Erdélyben

Biserici Reformate din Transilvania

Reformed Churches in Transylvania

Szöveg / Text / Text: Földi Imelga, Weisz Attila, Baczoni Sándor, Krizbai Imre, Máthé István
Román fordítás / Traducere în limba română / Romanian translation: Dezső Éva
Angol fordítás / Traducere în limba engleză / English translation: Szántai János
Légifotó / Fotografii aeriene / Aerial photo: Magyari Hunor
Panorámafotó / Fotografii sferice / Spherical photo: Maksay Ádám, Mezei Katalin

Reformáció emlékév

Több ezren ünnepeltek 2017. szeptember 30-án Kolozsváron a reformáció 500. jubileuma alkalmából, az erdélyi protestáns egyházak által szervezett központi rendezvényen. A Farkas utcai templomban tartott hálaadó istentiszteleten közel 600 igehirdető és ugyanennyi gondnok, presbiter vett részt. Az ünnepet a felújított 122 éves Protestáns Teológiai Intézet épületének újraavatásával folytatták, ahol leleplezték Szász Domokos egykori püspök mellszobrát, valamint megnyitották az Erdélyi Református Múzeum és a teológiai intézet új sportpályájának kapuit. Ebből az alkalomból készítettünk egy fotóalbumot és beindítjuk templomaink virtuális bemutatását is.

Anul jubiliar al reformei protestante

Mii de oameni credincioși au sărbătorit împreună la Cluj-Napoca în 30 septembrie 2017 cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la Reforma Protestantă. Evenimentul a fost organizat de bisericile protestante din Transilvania (reformată, evanghelică, unitariană). La slujba ținută la Biserica Centrală de pe strada Kogălniceanu au participat aproape 600 de preoți alături de prezbiteri, lideri politici și membrii bisericilor. Serbarea a continuat cu inaugurarea clădirii recent renovate a Institutului Teologic Protestant unde au dezvelit statuia fostului episcop Szász Domokos, și au deschis porțile Muzeului Reformat din Ardeal și noului teren de sport al institutului teologic. Cu acest prilej am editat un album reprezentativ, respective demarăm și prezentarea virtuală a acestor obiective.

The Protestant Reformation Anniversary

Thousand have celebrated on September 30th 2017 in Cluj-Napoca on the 500th anniversary of the Protestant Reformation. The event was organized by the Protestant Churches of Transylvania (Reformed, Lutheran, Unitarian). 600 priests, presbyters, politicians and believers participated at the service in the Central Reformed Church. The celebration continued with the consecration of the recently renovated, 122 year old building of the Protestant Theological Institute where the statue of late bishop Szász Domokos has been unveiled and the gates of the Transylvanian Reformed Museum and the Theological Institute’s new sports-ground have been opened. For this occasion we prepared a representative book and we are starting the virtual presentation of this buildings.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” 84. zsoltár 2–4.

Előszó

Első templomaink parancsra épültek, István király parancsára. El lehet gondolni, hogy mekkora feladatot jelentett ezek felépítése. Építési anyagot itt a Kárpát-medencében bőven találtak eleink. Ezeket ismerve, felhasználásukkal, tervszerű összeépítésükből születtek meg azok a tárgyi emlékek, amelyek évszázadokon át az ige hirdetésének külső kereteit biztosították. A stílusok sok-sok változáson mentek át, de az építőmesterek bölcs tapasztalataikat mindig átadták a következő nemzedékeknek. A reformáció 500. évfordulójára emlékezve egy olyan albumot készítettünk, amely, amely megpróbál átfogó képet nyújtani templomépítéseinkről az elmúlt 500 évben. A több mint hétszázötven istentiszteleti hely közül azt az 50+5-öt választottuk ki, amelyek a legjellemzőbbek arra a korszakra, amelyben épültek. Ebből mutatunk be most első lépésben 10 templomot virtuálisan is, amelyet folyamatosan bővíteni fogunk.

A különböző építészeti stílusok eligazítanak bennünket abban, hogy könnyen felismerhessük, milyen felekezetű vidéken járunk. A korábban épült templomok nagyban hasonlítanak a tőlünk nyugatabbra lévőkhöz, később viszont számtalan példáját látjuk a sajátos erdélyi építészetnek. Ezeknek a templomoknak a karbantartása, megújítása óriási feladatokat ró a ma élő nemzedékekre. Minden templomjavítás gyülekezeti feladat és próba, hiszen nem a templom Isten jelenlétének a színhelye, hanem a gyülekezet az, amelyben Isten Szentlelke lakik. Isten Szentlelke gyújtja lángra a lelkeket, hogy a külső feltételeket biztosítsák az Ő szolgálatában. A templom karbantartása mutatja és jelzi a gyülekezet hitét is. Az utolsó öt templom a Reformáció 500. évében épült, jelezvén azt, hogy Erdélyben még mindig léteznek fejlődő és gyarapodó közösségek, ahol Isten dicsőségére templomot akarnak építeni.

Kató Béla, püspök
Kolozsvár, 2017. október 31.

„Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Domn al Oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! Până și pasărea își găsește o casă acolo, și rândunica un cuib unde își pune puii la altarele Tale, Domn al Oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu!” Psalmul 84, 2–4

Prefață

Primele noastre biserici s-au construit la comandă, din porunca regelui Ștefan. Ne putem imagina ce sarcină grea a însemnat ridicarea acestora. Predecesorii noștri au găsit în Bazinul Carpatic materiale de construcție din belșug. Acestea fiind bine cunoscute, prin utilizarea și prin zidirea lor planificată au luat naștere acele obiecte patrimoniale, care veacuri la rând au asigurat cadrul exterior pentru propovăduirea Cuvântului. Stilurile au trecut prin multe-multe schimbări, dar meșterii zidari au transmis mereu experiența lor înțeleaptă generației următoare. La aniversarea de 500 de ani de la reforma protestantă am editat in album repreentativ, care prezintă o selecție a bisericilor noastre construite în cei 500 de ani, publicație care încearcă să prezinte o imagine cuprinzătoare a acestora. Din peste șaptesutecincizeci de edificii de cult, am ales 50+5, care sunt cele mai caracteristice epocii în care au fost construite. Dintre acestea vă prezentăm 10 biserici și în format virtual, care va fi dezvoltat și ăn continuare.

Diferitele stiluri arhitectonice ne îndrumă să recunoaștem religia dominantă a regiunii în care ne aflăm. Bisericile timpurii se aseamănă mult cu cele existente la vest de noi, mai târziu însă găsim din ce în ce mai multe exemple ale arhitecturii specific transilvane. Întreținerea, reabilitarea acestor construcții seculare constituie sarcină uriașă pentru generația de astăzi. Fiecare renovare de biserică este îndatorirea și încercarea comunității, deoarece nu clădirea bisericii este locul prezenței lui Dumnezeu, ci comunitatea în care sălășuiește Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu aprinde flacăra în suflete, ca să asigure condițiile exterioare pentru slujirea Sa. Întreținerea bisericii totodată arată și indică credința comunității. Ultimele cinci biserici prezentate s-au construit în al 500-lea an al reformei, semnalând, că în Ardeal mai există încă comunități în creștere și dezvoltare, unde enoriașii vor să cons­truiască biserică nouă spre slava lui Dumnezeu.

Kató Béla, episcop
Cluj-Napoca, 31 octombrie 2017

“How lovely is your dwelling place, Lord Almighty! My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord; my heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young – a place near your altar, Lord Almighty, my King and my God.” Psalm 84:2-4

Preface

Our very first churches were built at the orders of Stephen I of Hungary. It is easy to imagine the difficulties of such construction works. Our ancestors found plenty of building materials in the Carpathian Basin. They knew the materials, and, using them in a purposeful way, created those material artefacts that, for centuries, have provided the external framework of preaching the Word. The styles underwent numerous changes, but the building masters always handed their experience down to the next generations. In commemoration of the 500th anniversary of the Reformation, we edited a book to give an overview of our churches built in the last 500 years. Of more than 750 places of worship, those 50+5 were selected that are most characteristic of the era when they were constructed. From these we are presenting virtually 10 churches.

The architectural styles help readers orient themselves easily among denominations and geographical regions. Earlier churches are very similar to those constructed in the West; later, as shown by countless examples, a unique Transylvanian style evolved. The maintenance and renovation of the churches is an enormous task for the today’s generation. Every act of church reconstruction is the congregation’s task and test, as the location of God’s presence is not the church, but the congregation, where the Holy Spirit of God resides. It is the Holy Spirit of God that kindles a flame in human souls to urge them to ensure the external conditions of His service. A well-maintained church evidences and reflects the congregation’s faith. The last five churches were built in the 500th year of Reformation, which evidences that Transylvania still has developing, growing congregations that wish to build churches for God’s glory.

Kató Béla, bishop
Kolozsvár, 31st Octomber 2017.

1. Kolozsvár (Farkas u.)Cluj-NapocaKolozsvár (Farkas st.)
2. SzékSicSzék
3. SepsiszentgyörgySfântu GheorgheSepsiszentgyörgy
4. BögözMugeniBögöz
5. SzékelydályaDaiaSzékelydálya
6. IllyefalvaIlieniIllyefalva
7. SzékelyudvarhelyOdorheiu SecuiescSzékelyudvarhely
8. SzovátaSovataSzováta
9. BarótBaraoltBarót
10. SzászfenesFloreștiSzászfenes